Doanh nghiệp Ốt-xtrây-li-a tìm mua dụng cụ cầm tay (25-11-2015)
Thương vụ Việt Nam tại Ốt-xtrây-li-a nhận được yêu cầu của một doanh nghiệp muốn tìm mua dụng cụ cầm tay và các sản phẩm liên quan.

Để biết chi tiết về sản phẩm này vui lòng xem tại website www.kincrome.com.au .

Nếu doanh nghiệp nào có khả năng đáp ứng yêu cầu nêu trên vui lòng liên hệ trực tiếp theo địa chỉ dưới đây.

Địa chỉ liên hệ:

Ron Burgoine

Managing Director

Kincrome Australia Pty Ltd

P:      +61 3 9730 7100

F:      +61 3 9730 7199

E:      dianne.stephens@kincrome.com.au

W:     www.kincrome.com.au

 

 
Nguồn: vnexport.com - Thương vụ Việt Nam tại Australia

Quảng cáo