Doanh nghiệp Ma rốc cần nhập khẩu dứa tươi và sợi từ Việt Nam

Thương vụ Việt Nam tại Ốt-xtrây-li-a nhận được yêu cầu của một doanh nghiệp muốn tìm mua dụng cụ cầm tay và các sản phẩm liên quan.

Để biết chi tiết về sản phẩm này vui lòng xem tại website www.kincrome.com.au .

Quảng cáo